Mot en hållbar elektronikbransch

Mot en hållbar elektronikbransch

Den ökade användningen av smarta mobiltelefoner och andra apparater har genererat i en hög konsumtion av elektronik. Ju fler apparater som köps, desto mer avfall finns i framtiden. Något som har lett till att elektronikbranschen är en stor bov i miljösammanhang.

EU har bland annat tagit fram nya direktiv som ska hjälpa länder att göra elektronikkonsumtionen mer hållbar. Där ingår bland annat tillverkarnas ansvar gentemot konsumenter, samhället och moder jord. Det gäller att samtliga parter tillsammans strävar mot en hållbar elektronikbransch.

Ökad konsumtion

När internet blev tillgängligt för den breda massan skulle den nya tekniken inom diverse områden snabbt utvecklas. Elektronikbranschen blev en vinnare i takt med att användningen av smarta mobiltelefoner anammades allt mer. I ett tidigt skede var det tydligt att mobiltillverkarnas huvudsakliga syfte var att sälja mycket och ofta. En ny smartphone-modell kostar skjortan, men dess livslängd är kort. Fabrikanternas omsättning av nya modeller är hög liksom konsumenternas inköp av nya apparater.

Den ökade konsumtionen av elektronikprylar har lett till en ohållbar situation. Ju fler apparater som finns på marknaden desto större blir det framtida avfallet. Något vi inte är förberedda på, vilket har lett till ohållbara lösningar. Sverige är ett av de länder som trots allt återvinner elektronikavfall: elektronik är ohållbar, men det är inte tillräckligt. Faktum är att det måste till konkreta åtgärder för alla världens länder för att vi ska vara i närheten av en mer hållbar utveckling.

Ljuset i tunneln är ändå de initiativ som har presenterats på slutet från organisationer, men även från högre nivå. EU har bland annat tagit fram direktiv som uppmanar till en mer hållbar inställning hos både tillverkare och konsumenter. Elektroniska apparater ska tillverkas med syftet att hålla länge. Samtidigt som tillverkarna inte aktivt ska sträva efter att konsumenter köper nytt ofta. Lönsamheten ska kunna garanteras på andra sätt som inte påverkar miljön i lika stor utsträckning.

Miljöpåverkan

Så på vilket sätt påverkar den höga konsumtionen av elapparater miljön? Först och främst handlar det om el-avfallets farliga innehåll. Skadliga ämnen kommer ut i natur, skog, mark och vatten. Det gäller i samband med tillverkningen, vilken sker i högre grad nu än tidigare. Men även i ett senare skede som el-avfall. Något som är en fara för miljön och även människors hälsa. Värdefulla material som ingår i el-avfallet kan även hamna utanför kretsloppet.

Att transportera produkter mellan olika platser innebär utsläpp. Med tanke på att den största delen av tillverkningen sker i fabriker utanför Europa är transportsträckorna långa.